BoraMed

BoramedAspekty prawne

Wizyta u lekarza poniżej 18 roku życia

Uprzejmie informujemy, iż badania ginekologiczne osób poniżej 16 roku życia wymagają zgody przedstawiciela ustawowego osoby badanej. Badania ginekologiczne osób małaletnich, które ukończyły 16 rok życia wymagają zgody przedstawiciela ustawowego osoby badanej oraz samego pacjenta- art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).

Przedstawiciel ustawowy może przebywać przy badaniu ginekologicznym. Pisemna zgoda może być udzielona poprzez wpis do dokumentacji medycznej z podpisem przedstawiciela ustawowego lub na osobnym dokumencie. Zgoda może być na jedno konkretne badanie lub na serię badań np. na stałą opiekę ginekologiczną. 


Odbiór Wyników Badań oraz innej dokumentacji medycznej

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 (z późn. zm.) o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 26, wyniki badań oraz inna dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi  ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta. Osoba upoważniona proszona jest o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Szanowni Pacjenci,
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady uzyskiwania dokumentacji medycznej:

  • W celu uzyskania kserokopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego składa pisemny "Wniosek o kserokopię dokumentacji medycznej". (pobierz wniosek)
  • Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 w Rejestracji lub przesłać na adres Boramed Sp. z o.o.
  • Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji Kierownika Boramed Sp. z o.o.
  • Boramed Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną: pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta (pobierz formularz), upoważnionym organom władzy publicznej.
  • Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy okazać się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
  • Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
  • Wydanie dokumentacji nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku w Rejestracji Boramed Sp. z o.o.