Boramed w Warszawie - profesjonalna placówka medyczna

BoramedAspekty prawne

Wizyta u lekarza poniżej 18 roku życia

Uprzejmie informujemy, iż badania ginekologiczne osób poniżej 16 roku życia wymagają zgody przedstawiciela ustawowego osoby badanej. Badania ginekologiczne osób małaletnich, które ukończyły 16 rok życia wymagają zgody przedstawiciela ustawowego osoby badanej oraz samego pacjenta- art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).

Przedstawiciel ustawowy może przebywać przy badaniu ginekologicznym. Pisemna zgoda może być udzielona poprzez wpis do dokumentacji medycznej z podpisem przedstawiciela ustawowego lub na osobnym dokumencie. Zgoda może być na jedno konkretne badanie lub na serię badań np. na stałą opiekę ginekologiczną. 


UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZEJ W PLACÓWKACH BORAMED

Informacje obowiązujące od dnia 12 lipca 2019 r. 

  1. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo żądania udostępnienia dokumentacji medycznej. 
  2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć w dowolnej formie – rekomendowana jest forma pisemna lub elektroniczna. 
  3. Udostępnienie dokumentacji może nastąpić w jeden ze wskazanych sposobów: 
a) poprzez zapewnienie wglądu w placówce Boramed z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
b) poprzez sporządzenie wyciągu z dokumentacji; 
c) poprzez sporządzenie odpisu dokumentacji;
d) poprzez sporządzenie kopii (papierowej/skanu) lub wydruku dokumentacji;
e) na informatycznym nośniku danych;
f) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
g) w przypadku, w którym udostępnienie dotyczy zdjęć rentgenowskich wykonanych na kliszy – poprzez udostępnienie za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
       4. Udostępnienie dokumentacji może odbyć się:
a) poprzez odbiór osobisty w placówce Boramed wskazanej we wniosku o udostępnienie dokumentacji;
     5. Od pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, który zażądał udostępnienia dokumentacji po raz pierwszy w formie jej wyciągu, odpisu, kopii (w tym skanu), wydruku lub na informatycznym nośniku danych nie pobiera się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. W pozostałych przypadkach Boramed ma prawo do naliczenia opłat (szczegółowo wskazanych w pełnej wersji regulaminu udostępnienia dokumentacji medycznej). 

   6. Boramed ma prawo do weryfikacji tożsamości osoby żądającej udostępnienia dokumentacji medycznej w sposób odpowiadający żądaniu (szczegółowo wskazany w pełnej wersji regulaminu udostępnienia dokumentacji medycznej).

   7. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie udostępnienia dokumentacji medycznej, dostępnym w placówkach Boramed lub tutaj

   8. Boramed udostępnia dokumentację medyczną niezwłocznie na żądanie pacjenta.

Wzór upoważnienia do żądania udostępnienia dokumentacji medycznej dostępny jest tutaj.        

 

Reklamacje

  • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane identyfikujące Użytkownika oraz krótki opis problemu
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej wpływu, przy czym w przypadkach zawiłych lub gdy z przyczyn niezależnych od Boramed rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym terminie, Boramed zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji, o czym niezwłocznie zawiadomi Użytkownika
  • W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dodatkowych informacji lub wyjaśnień, Boramed zwróci się do Użytkownika z prośbą o przedłożenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które powinny być udzielone przez Użytkownika w terminie 7 dni. Uchybienie temu terminowi może rodzić skutek w postaci pozostawienia reklamacji bez rozpoznania