Boramed w Warszawie - profesjonalna placówka medyczna

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
z dnia 1 grudnia 2018 r.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.boramed.pl prowadzonej przez

 • Boramed Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, 03-982 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539788, NIP: 1132866843, REGON: 146756874
 • Wojciecha Grzybowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Lekarski Wojciech Grzybowski, ul. Leśnych Ziół 19, 05-077 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5251167450, REGON: 016229799. 

Informacje kontaktowe

Boramed Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
adres: ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, 03-982 Warszawa
telefon: 22 250 15 77
e-mail: info@boramed.pl

Gabinet Lekarski Wojciech Grzybowski
adres siedziby w CEIDG: ul. Leśnych Ziół 19, 05-077 Warszawa
adres placówki medycznej: ul. Beli Bartoka 8 lok. U/A, 02-787 Warszawa
telefon: 22 53 53 600
e-mail: boramedken@boramed.pl


§1 Definicje

 1. Boramed – łączne określenie Boramed Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, 03-982 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539788, NIP: 1132866843, REGON: 14675687400000 oraz Wojciecha Grzybowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Lekarski Wojciech Grzybowski, ul. Leśnych Ziół 19, 05-077 Warszawa, numer NIP: 5251167450, REGON: 016229799.
 2. Infolinia - infolinia Boramed dostępna pod numerami telefonów: 22 250 15 77, 22 53 53 600.
 3. Placówki medyczne Boramed:
  1. Boramed Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, 03-982 Warszawa;
  2. Gabinet Lekarski Wojciech Grzybowski, ul. Beli Bartoka 8 lok. U/A, 02-787 Warszawa.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy.
 5. Rezerwacja – rezerwacja terminu wizyty lekarskiej lub badania usg w Placówkach medycznych Boramed za pomocą Strony internetowej.
 6. Strona internetowa – strona www.boramed.pl prowadzona przez Boramed.
 7. Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta ze Strony internetowej, w tym w szczególności dokonuje Rezerwacji za pomocą tej Strony, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


§2 Dodatkowe informacje o Boramed

Wojciech Grzybowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Lekarski Wojciech Grzybowski jest doktorem nauk medycznych (tytuł nadany przez Akademię Medyczną w Warszawie, obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) i należy do lekarskiego samorządu zawodowego, numer prawa wykonywania zawodu 7961742 w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską. Zasady etyki zawodowej zamieszczone są w Kodeksie Etyki Lekarskiej, dostępnym pod adresem: http://www.oil.org.pl/xml/nil/wladze/str_zl/zjazd7/kel.

§3 Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Strona internetowa umożliwia przeglądanie zawartości dostępnej na tej Stronie, dokonanie Rezerwacji na wizytę lekarską lub badanie usg w Placówkach medycznych Boramed, a w przypadku zalogowanych Użytkownik także przeglądanie dokonanych Rezerwacji oraz anulowanie Rezerwacji.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez wizyty lekarskie rozumie się wizyty u lekarzy różnych specjalności, wizyty stomatologiczne, wizyty diagnostyczne oraz wizyty u innych osób zajmujących się działalnością związaną ze świadczeniem usług zdrowotnych w Boramed, zgodnie z katalogiem usług dostępnym na Stronie internetowej w zakładce oferta. Wizyta lekarska w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie stanowi odzwierciedlenia żadnej definicji ustawowej.
 3. Korzystanie ze Strony internetowej jest dobrowolne, bezpłatne i wiąże się z akceptacją Regulaminu i Polityki prywatności.
 4. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Za pomocą Strony internetowej możliwe jest umówienie się wyłącznie na pełne wizyty lekarskie lub badania usg jako pacjent indywidualny - niezwiązany pakietem z towarzystwem ubezpieczeniowym. Za pomocą Strony internetowej nie jest możliwe zapisanie się na jakąkolwiek wizytę lub badanie w ramach NFZ.
 6. W przypadku chęci rejestracji na wizytę skróconą (tj. m.in. służącej do wypisania recepty, przedłużenia stosowanych leków, konsultacji z wynikami, wystawienia zaświadczenia o dotychczasowym leczeniu, pobrania dodatkowych badań – np. cytologia, wymazy) wyłączną formą rejestracji jest rejestracja telefoniczna za pomocą Infolinii lub rejestracja bezpośrednio w Placówkach medycznych Boramed. W razie wątpliwości czy wizyta, na którą chce zapisać się Użytkownik ma charakter pełny czy skrócony, Użytkownik powinien skontaktować się z Infolinią.
 7. W przypadku chęci rejestracji na wizytę lekarską lub badanie usg jako klient towarzystwa ubezpieczeniowego (posiadający pakiet w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym współpracującym z Boramed) lub w ramach NFZ wyłączną formą rejestracji jest rejestracja telefoniczna za pomocą Infolinii lub rejestracja bezpośrednio w Placówkach medycznych Boramed albo rejestracja w sposób udostępniony przez towarzystwo ubezpieczeniowe, zgodnie z zasadami zapisów obowiązującymi u danego ubezpieczyciela.
 8. Rezerwacja wizyty lekarskiej lub badania usg jest bezpłatna.
 9. Użytkownik dokonując Rezerwacji wizyty lekarskiej lub badania usg za pomocą Strony internetowej zobowiązany będzie do dokonania płatności w dniu wizyty lekarskiej lub badania usg w pełnej wysokości obowiązującej w Placówce medycznej Boramed. Postanowienie ma zastosowanie również do sytuacji, gdy wbrew postanowieniom Regulaminu i informacji zamieszczonej na stronie Rezerwacji Użytkownik zarejestruje się za pomocą Strony internetowej  jako pacjent, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
 10. Dokonanie Rezerwacji wymaga uzupełnienia formularza Rezerwacji prawdziwymi danymi Użytkownika i postępowania zgodnie z instrukcjami podawanymi na Stronie internetowej w toku Rezerwacji.
 11. W przypadku dokonania Rezerwacji przez Użytkownika na rzecz osoby trzeciej, Użytkownik zobowiązany jest posiadać wyraźną zgodę tej osoby trzeciej lub posiadać inną właściwą podstawę prawną umożliwiającą przekazanie jej danych do Boramed (np. opieka nad małoletnim).
 12. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania Rezerwacji smsem na wskazany przez siebie numer telefonu.
 13. Użytkownik może zapisać się w jednym dniu tylko na jedną wizytę do tego samego lekarza.
 14. Za pomocą Strony internetowej Użytkownik może zapisać się na wizytę lekarską lub badanie usg najpóźniej na 4 (cztery) godziny przed planowaną wizytą lub badaniem usg.
 15. Użytkownik może założyć konto służące logowaniu się na Stronie internetowej poprzez wskazanie niezbędnych danych w Placówce medycznej Boramed. Użytkownik może samodzielnie wybrać login lub zostanie on wygenerowany na podstawie imienia i nazwiska Użytkownika albo adresu e-mail Użytkownika albo wygenerowany losowo. Hasło do konta zostanie wygenerowane losowo. Login i hasło muszą zostać aktywowane w Placówce medycznej Boramed. Nie ma możliwości utworzenia konta wyłącznie za pomocą Strony internetowej.
 16. Użytkownik może zmienić hasło po zalogowaniu się na Stronie internetowej. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik może odzyskać hasło poprzez zaznaczenie właściwej opcji na Stronie internetowej. Instrukcje związane z odzyskaniem hasła zostaną przesłane Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail.
 17. Użytkownik, który ma konto na Stronie internetowej, o którym mowa w ust. 15 powyżej ma dostęp do swoich bieżących Rezerwacji oraz historii Rezerwacji, w tym rezerwacji dokonywanych bezpośrednio w Placówkach medycznych Boramed lub dokonanych przy pomocy Infolinii. Użytkownik ma prawo anulowania Rezerwacji przy pomocy Strony internetowej. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje także rezerwacje dokonane bezpośrednio w Placówce medycznej Boramed lub dokonane przy pomocy Infolinii.
 18. Użytkownik, który nie posiada konta na Stronie internetowej nie może anulować żadnej Rezerwacji przy pomocy Strony internetowej. W celu anulowania Rezerwacji należy skontaktować się z Boramed za pomocą Infolinii lub bezpośrednio w Placówce medycznej Boramed.
 19. Numer telefonu wskazany przez Użytkownika w toku Rezerwacji będzie wykorzystywany w celu potwierdzenia i przypomnienia o wizycie lekarskiej lub badaniu usg oraz do przekazania wszelkich niezbędnych informacji o tej wizycie lub badaniu.

§4 Prawa i obowiązki Użytkownika oraz Boramed

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności naruszających prawa innych osób lub dobre obyczaje, treści o charakterze dyskryminującym i obraźliwym lub nawołujących do popełnienia przestępstwa.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Strony internetowej, jak również uciążliwych dla innych Użytkowników.
 3. Boramed może zablokować dostęp do Strony internetowej Użytkownikowi, który:
  1. narusza postanowienia Regulaminu,
  2. swoimi działaniami naraża Boramed na szkodę, w szczególności poprzez dokonywanie Rezerwacji bez zamiaru skorzystania ze świadczeń medycznych Boramed lub poprzez powtarzające się dokonywanie Rezerwacji i niestawianie się na umówione wizyty lekarskie lub badania usg z przyczyn dotyczących Użytkownika, bez odwoływania tych wizyt/ badań usg;
  3. swoimi działaniami powoduje zachwianie pracy lub przeciążanie systemu teleinformatycznego Boramed.
 4. Kształtowanie zawartości Strony internetowej jest wyłącznym uprawnieniem Boramed, który jest uprawniony m.in. do modyfikacji lub usunięcia wybranych treści lub funkcjonalności Strony internetowej.
 5. Boramed nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego będącego poza wpływem Boramed;
  2. szkody spowodowane przez Użytkowników związane m.in. z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych, podaniem danych nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych;
  3. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają albo uniemożliwiają korzystanie ze Strony internetowej lub oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 6. Boramed jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Strony internetowej w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników, w szczególności, gdy ma to wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego.

 

§5 Reklamacje

 1. Nieprawidłowości w działaniu Strony internetowej mogą być reklamowe przez Użytkownika poprzez złożenie reklamacji na adres e-mail Boramed: info@boramed.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane identyfikujące Użytkownika oraz krótki opis problemu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej wpływu, przy czym w przypadkach zawiłych lub gdy z przyczyn niezależnych od Boramed rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym terminie, Boramed zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji, o czym niezwłocznie zawiadomi Użytkownika.
 4. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dodatkowych informacji lub wyjaśnień, Boramed zwróci się do Użytkownika z prośbą o przedłożenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które powinny być udzielone przez Użytkownika w terminie 7 dni. Uchybienie temu terminowi może rodzić skutek w postaci pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 

§6 Minimalne wymagania techniczne

Strona internetowa, w tym rejestracja online jest dostępna ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer) dostępnych dla systemu Windows 7 / 8 / 10. Przeglądarka internetowa powinna być zaktualizowana do najnowszej wersji. Użytkownik musi mieć również dostęp do Internetu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Boramed zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Użytkownika nastąpi przez wysłanie wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany podczas zakładania konta lub poprzez opublikowanie informacji o zmianie Regulaminu na Stronie internetowej.  Do Rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie dokonania Rezerwacji.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://www.boramed.pl
 3. Regulacja dotycząca danych osobowych przetwarzanych za pomocą Strony internetowej oraz plików cookies wykorzystywanych przez tę Stronę znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.boramed.pl/polityka-prywatnosci
 4. Wszelkie prawa do treści zawartych na Stronie internetowej przysługują Boramed lub osobom trzecim, które wyraziły stosowną zgodę na ich rozpowszechnianie przez Boramed. Żadna z treści (w szczególności: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia pliki audio lub wideo, prezentacje) prezentowanych na Stronie internetowej nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Boramed.
 5. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.), ustawa ta nie ma zastosowania do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia. W związku z powyższym wymieniona w zdaniu poprzednim ustawa nie znajduje zastosowania do niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 października 2018 r.


INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ O FUNKCJI I CELU OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI, WPROWADZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DO SYSTEMU
INFORMATYCZNEGO.

Boramed prezentuje informację o zagrożeniach związanych z korzystaniem ze Strony internetowej identyfikowanych przez Boramed jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane przez Użytkowników pod uwagę, mimo stosowania przez Boramed systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

 1. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
 2. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika,
 3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne.